Điều khoản sử dụng

CHÍNH SÁCH HỢP TÁC

TERM OF SERVICE

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


 

Ngày ban hành / Cập nhật: 01/08/2022

Phần A - Các Điều Khoản Chung

 1. Giới thiệu

1.1. Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Điều Khoản Sử Dụng được áp dụng cho bạn. Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách của Weploy (như được định nghĩa dưới đây) tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“Hợp Đồng”) giữa bạn và Weploy (như được định nghĩa dưới đây). Hợp Đồng áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây) được cung cấp bởi Weploy. Nếu bạn không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ.

1.2. Weploy có thể điều chỉnh các điều khoản trong Hợp Đồng này tại bất cứ thời điểm nào. Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo đến bạn thông qua Ứng Dụng và/hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn trước thời điểm có hiệu lực ít nhất năm (05) ngày làm việc. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web

. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng. Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó.

 1. Các định nghĩa

Trong Điều Khoản Sử Dụng này, các từ sau sẽ có nghĩa như được mô tả dưới đây:

2.1. “Ứng Dụng” nghĩa là ứng dụng di động được Weploy cung cấp để Người Dùng và Các Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba tải xuống;

2.2. “Weploy” nghĩa là: Công ty Cổ Phần Weploy Việt Nam và các công ty con, công ty liên kết hoặc công ty liên doanh do Công ty Cổ phần Weploy Việt Nam nắm quyền kiểm soát.

2.3. “Các Chính Sách Weploy” nghĩa là:

2.3.1. Thông Báo Bảo Mật;

2.3.2. Quy tắc ứng xử dành cho Đối tác Người lao động hoặc Quy tắc ứng xử dành cho Đối tác Doanh nghiệp, có thể được áp dụng; và

2.3.3. tất cả các biểu mẫu, chính sách, thông báo, hướng dẫn, câu hỏi thường gặp (FAQ) hoặc các thỏa thuận do bạn cung cấp hoặc ký kết theo thời gian.

2.4. “Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc từ đó bạn có thể được nhận dạng. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin xe và bảo hiểm;

2.5. “Nền Tảng” nghĩa là nền tảng công nghệ, cổng thông tin hoặc trang web có liên quan của Weploy, khi được sử dụng cùng với Ứng Dụng, cho phép Người Dùng yêu cầu hoặc truy cập các Giải Pháp;

2.6. “Thông Báo Bảo Mật” nghĩa là thông báo bảo mật của chúng tôi có thể truy cập tại:

được sửa đổi theo thời gian;

2.7. “Dịch Vụ” nghĩa là việc liên kết Đối Tác Người Lao Động với Đối Tác Doanh Nghiệp thông qua Ứng Dụng, Nền Tảng và/ hoặc Phần Mềm;

2.8. “Phần Mềm” nghĩa là bất kỳ phần mềm nào liên kết với Ứng Dụng được cung cấp để tải xuống và cài đặt bởi Weploy;

2.9. “Các Giải Pháp” nghĩa là các dịch vụ việc làm được cung cấp cho Đối Tác Người Lao Động và Đối Tác Doanh Nghiệp thông qua Dịch Vụ (gọi riêng là “Giải Pháp”)

2.10. “Người Dùng” nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và/ hoặc Phần Mềm để tìm kiếm và nhận Các Giải Pháp;

2.11.  “Phí Người Dùng” nghĩa là các khoản phí mà Đối Tác Người Lao Động và Đối Tác Doanh Nghiệp phải trả để nhận được Các Giải Pháp thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, bao gồm phí thuế và các khoản phí hoặc lệ phí phát sinh khác có thể phải trả cho việc sử dụng Dịch Vụ hoặc Giải Pháp cụ thể.

 1. Quyền và Nghĩa Vụ

3.1. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn cam đoan, bảo đảm/ cam kết rằng:

3.1.1. Bạn có đầy đủ năng lực pháp lý để ký kết Hợp Đồng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Bạn không thể ký kết Hợp Đồng nếu bạn dưới mười tám (18) tuổi;

3.1.2. Tất cả thông tin bạn cung cấp là đúng và chính xác;

3.1.3. Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và Dịch Vụ cho các dự định và mục đích hợp pháp;

3.1.4. Bạn sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng Dịch Vụ;

3.1.5. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác;

3.1.6. Bạn sẽ không cố gắng làm gián đoạn hoặc làm tổn hại đến Dịch Vụ, Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào;

3.1.7. Bạn sẽ không cố gắng khai thác thương mại bất kỳ phần nào của Ứng Dụng mà không có sự cho phép của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn sửa đổi bất kỳ nội dung nào của Ứng Dụng theo bất kỳ cách nào, hoặc sao chép, tái bản, hiển thị công khai, phân phối hoặc sử dụng hoặc truyền đạt cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự cho phép của chúng tôi;

3.1.8. Bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc trạng thái người dùng của bạn và bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản người dùng của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;

3.1.9. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin nhận dạng như họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản… hoặc bất kỳ tài liệu, sự cho phép, giấy phép hoặc phê duyệt nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý, theo quy định pháp luật hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để cung cấp Dịch Vụ;

3.1.10.Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo;

3.1.11.Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng và/ hoặc Phần Mềm để gây phiền toái hoặc hành xử theo các cách thức không phù hợp hoặc thiếu tôn trọng đối với Weploy hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

3.1.12. Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho bạn và/ hoặc việc bạn sử dụng Dịch Vụ;

3.1.13.Bạn sẽ không sao chép hoặc phân phối Phần Mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Weploy;

3.1.14.Bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch Vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của Hợp Đồng này. Bạn đồng ý rằng Weploy có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về bạn là không đúng, thiếu chính xác, chưa cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Weploy có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt Hợp Đồng này và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn bất cứ lúc nào bằng một thông báo được gửi qua Ứng Dụng, số điện thoại hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn;

3.1.15.Bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu mà bạn được phép sử dụng;

3.1.16.Bạn đồng ý rằng Dịch Vụ có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan (đường truyền mạng, giờ cao điểm, ảnh hưởng của thời tiết…) dẫn đến chất lượng và tính khả dụng của Dịch Vụ có thể không được đảm bảo xuyên suốt, Công Ty sẽ nỗ lực trong khả năng tốt nhất của mình trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho bạn;

3.1.17. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Dịch Vụ của bạn phải tuân thủ Thông Báo Bảo Mật của Weploy, có thể được sửa đổi theo thời gian phù hợp với pháp luật hiện hành. Bản cập nhật của Thông Báo Bảo Mật được đăng tải trên trang web

và sẽ được thông báo cho bạn thông qua Ứng Dụng và/ hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày có hiệu lực;

3.1.18. Bạn đồng ý hỗ trợ Weploy trong bất kỳ cuộc điều tra nội bộ hoặc bên ngoài nào mà Weploy có thể yêu cầu để tuân thủ các luật hoặc quy định hiện hành; và

3.1.19. Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra cho chính bản thân bạn, Weploy hoặc bất kỳ bên thứ ba nào là kết quả của việc bạn vi phạm Hợp Đồng này mà không phải do lỗi của Weploy hoặc Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba.

3.1.20. Bạn đồng ý sẽ không sử dụng các thiết bị hoặc ứng dụng đã bị chỉnh sửa với ý định nhầm lẩn tránh việc phát hiện hoặc hỗ trợ các hoạt động gian lận với Weploy hoặc để làm gián đoạn các tính năng vốn có của Ứng Dụng.

3.2. Nếu bạn là Đối Tác Người Lao Động, bạn cam đoan, đảm bảo/ cam kết thêm rằng:

3.2.1. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và mọi khiếu nại, phán quyết và nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ bất kỳ tai nạn, tổn thất hay thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân, tử vong, tổn thất toàn bộ và thiệt hại về tài sản do hoặc bị cáo buộc là kết quả của dịch vụ do bạn cung cấp;

3.2.2. Bạn phải tuân thủ mọi pháp luật của nước sở tại liên quan đến Bộ Luật Lao Động và lĩnh vực kinh doanh của Đối Tác Kinh Doanh và sẽ tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với pháp luật của nước sở tại;

3.2.3. Bạn sẽ không liên hệ với Đối Tác Kinh Doanh cho các mục đích khác ngoài mục đích liên quan đến Dịch Vụ;

3.2.4. Bạn không được tra cứu ngược, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ Đối Tác Người Lao Động hoặc Đối Tác khác của Weploy, vào nguồn hoặc khai thác Ứng Dụng hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn hoặc được cung cấp bởi hoặc thông qua Ứng Dụng, theo bất kỳ cách nào nhằm mục đích tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin nhận dạng cá nhân, ngoài thông tin của bạn, như được cung cấp bởi Ứng Dụng;

3.2.5. Bạn đồng ý thực hiện các xét nghiệm ma túy ngẫu nhiên do Weploy, đại lý hoặc người được chỉ định của Weploy sắp xếp hoặc thực hiện.

3.2.6. Bạn ý thức rõ ràng khi phản hồi Người Dùng, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng và sẽ do bạn tự thanh toán;

3.2.7. Bạn đồng ý rằng bạn bị cấm đưa ra các phiếu giảm giá và đề xuất bất kỳ hình thức giảm giá nào khác cho Người Dùng. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích khác, ví dụ nhưng không giới hạn ở việc khai thác dữ liệu thông tin của Weploy, hoặc thông tin liên quan đến Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. Vi phạm điều này sẽ cấu thành một vi phạm nghiêm trọng và có thể được coi là gián điệp công nghiệp hoặc phá hoại và Weploy bảo lưu quyền thực hiện các hành động phù hợp hoặc được cho phép theo luật nhằm chống lại bạn và/ hoặc bất kỳ người nào, dù là tự nhiên hay nhân tạo, chỉ đạo hoặc hướng dẫn bạn, trong trường hợp bạn sử dụng Dịch Vụ ngoài mục đích sử dụng mà nó được dự kiến; và

3.4. Nếu bạn là Đối Tác Doanh Nghiệp

3.4.1. Bạn, hoặc đại diện hợp pháp của bạn, có năng lực và thẩm quyền để tham gia, thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này;

3.4.2. Hợp Đồng này cấu thành các nghĩa vụ hợp lệ và có tính ràng buộc, và có hiệu lực đối với các Bên theo các điều khoản trong Hợp Đồng này;

3.4.3. Việc giao kết trở thành Đối Tác Doanh Nghiệp, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng tương ứng, và/hoặc thực hiện hoặc tuân thủ các nghĩa vụ của bạn theo Hợp Đồng này không và sẽ không vi phạm (i) bất kỳ quy định pháp luật nào mà bạn và/hoặc Doanh Nghiệp bị điều chỉnh hoặc (ii) bất kỳ thoả thuận nào mà bạn và/hoặc Doanh Nghiệp là một bên hoặc có liên quan đến;

3.4.4. Bạn không phải là bên vỡ nợ đối với bất kỳ thỏa thuận nào mà bạn bị ràng buộc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc bất lợi đến tình trạng tài chính hoặc khả năng thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng này cũng như không có bất kỳ hành động, tố tụng, khiếu nại, tranh chấp hoặc việc phân xử nào đang chờ giải quyết hoặc đe doạ chống lại Bên đó mà có thể có ảnh hưởng tương tự;

3.4.5. Bạn tuân thủ và luôn luôn duy trì tất cả các giấy phép và sự cho phép theo yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định về an toàn thực phẩm);

3.4.6. Đối Tác Doanh Nghiệp đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tiền phạt hoặc các chế tài hành chính khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào của Đối Tác Doanh Nghiệp trong quá trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ của mình thông qua Dịch vụ Weploy;

3.4.8. Tất cả nội dung, phương tiện, và các tài liệu khác được sử dụng hoặc cung cấp theo Hợp Đồng này không xâm phạm hoặc vi phạm các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào;

3.4.9. Đối Tác Doanh Nghiệp đảm bảo và cam kết không sử dụng Ứng Dụng Weploy cho bất kỳ mục đích không hợp pháp nào (bao gồm vận chuyển ma tuý, thực hiện bất kỳ hành động nào trái đạo đức và gây rối trật tự công cộng).

3.4.10. Quyền và nghĩa vụ của Đối Tác Doanh Nghiệp theo Quy chế hoạt động được công bố và cập nhật tại website:

. Bằng việc truy cập, sử dụng dịch vụ tại Sàn giao dịch TMĐT Weploy, Đối Tác Doanh Nghiệp  xác nhận đã hiểu rõ các chính sách của Weploy và hoàn toàn đồng ý với từng phần cũng như toàn bộ các điều khoản và điều kiện được quy định tại đây, cũng như bất kỳ các điều chỉnh liên quan và chấp nhận rằng sẽ chịu sự điều chỉnh của những điều khoản này.

 

3.4.11 Đối Tác Doanh Nghiệp có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho Đối Tác Người Lao Động biết nội quy lao động và các quy chế khác trước khi tiến hành dịch vụ làm việc.

3.4.12 Đối Tác Doanh Nghiệp cam kết thực hiện nghiêm túc các điều kiện dịch vụ/công việc bao gồm nhưng không giới hạn như: Địa điểm làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng Dịch vụ, nội dung cụ thể của Dịch vụ, yêu cầu cụ thể đối với Đối Tác Người Lao Động; Thời hạn sử dụng Dịch vụ; thời gian bắt đầu làm việc của Đối Tác Người Lao Động; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn, vệ sinh lao động tại nơi Đối Tác Người Lao Động thực hiện công việc cho Đối Tác Doanh Nghiệp (nếu có)

 1. Khả Năng Tương Thích

Các kiểu hoặc phiên bản khác nhau của bộ định tuyến, trình duyệt và thiết bị có thể có chương trình cơ sở hoặc cài đặt không tương thích với Ứng Dụng. Mặc dù chúng tôi liên tục phát triển Ứng Dụng để hỗ trợ tất cả các thiết bị và kiểu máy được sử dụng phổ biến ở các thị trường và tất cả các trình duyệt nơi Ứng Dụng có thể được truy cập từ đó, chúng tôi không đảm bảo tính tương thích của Ứng Dụng với các thiết bị di động cụ thể hoặc phần cứng khác

 1. Cấp License và Giới Hạn Quyền

5.1. Weploy và các bên cấp License cho Weploy, khi được áp dụng, cấp cho bạn một giấy phép có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, hạn chế để sử dụng và truy cập vào Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm để sử dụng Dịch Vụ, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này. Tất cả các quyền không cấp cho bạn một cách cụ thể sẽ được bảo lưu bởi Weploy và các bên cấp License cho Weploy.

5.2. Bạn không được:

5.2.1. cấp License, cấp lại License, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào

5.2.2. sửa đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh từ Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm;

5.2.3. “nhân bản” Ứng Dụng/ Phần Mềm trên bất kỳ máy chủ hoặc thiết bị không dây hoặc internet nào khác;

5.2.4. ngoại trừ trong phạm vi các hạn chế đó bị cấm theo luật hiện hành, tháo rời, dịch ngược, sử dụng kỹ sư đảo ngược, giải mã hoặc cố gắng chuyển hóa và mã hóa hoặc trích xuất phần mềm từ Ứng Dụng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua Ứng Dụng;

5.2.5. sử dụng bất kỳ chương trình hoặc tập lệnh thủ công hoặc tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, nhện web, trình thu thập web, robot web, kiến web, trình tạo chỉ mục web, bots, virus, hoặc bất kỳ chương trình nào có thể đưa ra nhiều yêu cầu đối với máy chủ mỗi giây (a) gây gánh nặng quá mức hoặc cản trở hoạt động và/ hoặc hiệu suất của Ứng Dụng; (b) để tiến hành các hoạt động khai thác hoặc loại bỏ dữ liệu hoặc (c) bằng mọi cách tái tạo hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày Ứng Dụng hoặc nội dung của Ứng Dụng;

5.2.6. đăng tải, phân phối hoặc sao chép dưới bất kỳ hình thức nào các tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu, hoặc các thông tin độc quyền khác mà không có sự chấp thuận trước của chủ sở hữu;

5.2.7. gỡ bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền, nhãn hiệu, hay các quyền sở hữu khác có trong Ứng Dụng hoặc Nền Tảng; hoặc

5.2.8. sử dụng Ứng Dụng để (a) gửi thư rác hoặc tin nhắn đồng loạt hoặc tin nhắn tự động; (b) gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc trái pháp luật hoặc mang tính nguy hại, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba; (c) gửi tài liệu có chứa virus phần mềm, Trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính độc hại; (d) gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Ứng Dụng hoặc dữ liệu chứa trong đó; hoặc (e) cố gắng truy cập trái phép vào Ứng Dụng hoặc các hệ thống hay mạng lưới liên quan của nó; hoặc (f) giả danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc mô tả sai mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; hoặc (g) tham gia vào bất kỳ hành vi có thể làm tổn hại đến uy tín hoặc danh tiếng của chúng tôi.

 1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Chỉ có Weploy và các bên cấp license cho Weploy, khi áp dụng, mới được quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đối với Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng và theo nghĩa rộng hơn là Dịch Vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến Dịch Vụ. Điều Khoản Sử Dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng, hoặc bất kỳ quyền sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của Weploy và/hoặc các bên cấp license của Weploy. Tên công ty, logo Weploy, Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng và logo của các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba và tên sản phẩm gắn liền với Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng là các nhãn hiệu của Weploy hoặc các bên thứ ba, và không được trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng. Để tránh hiểu nhầm, thuật ngữ Phần Mềm và Ứng Dụng ở đây là bao gồm toàn bộ các bộ phận, quy trình và thiết kế tạo nên Phần Mềm và Ứng Dụng.

 

 1. Thuế

7.1. Bạn đồng ý rằng Hợp Đồng này phải chịu tất cả các loại thuế, phí, lệ phí và/ hoặc chi phí theo pháp luật hiện hành được áp dụng theo thời gian. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành và thực hiện tất cả các bước cần thiết để tạo điều kiện, hỗ trợ và/ hoặc bảo vệ Weploy trong việc được hưởng hoặc xác nhận thuế đầu vào, hoàn các loại thuế đã thanh toán hoặc có thể phải thanh toán liên quan đến Dịch Vụ.

 

7.2. Nếu bạn là Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba, bạn có trách nhiệm đóng thuế và các khoản đóng góp theo luật định đối với các khoản tiền phải trả cho bạn theo hoặc liên quan đến Hợp Đồng này.

 

 1. Chính Sách Bảo Mật và Bảo Vệ Dữ Liệu

8.1. Weploy thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Thông Báo Bảo Mật. Thông Báo Bảo Mật áp dụng cho tất cả các Dịch Vụ của Weploy và các điều khoản của nó tạo thành một phần của Hợp Đồng bằng cách tham chiếu đến nó.

8.2. Nếu áp dụng, bạn đồng ý và chấp thuận cho Weploy, các công ty con và bất kỳ công ty liên kết nào của Weploy thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân như được mô tả thêm trong Thông Báo Bảo Mật.

8.3. Bạn thừa nhận rằng Weploy có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác cho bạn trong quá trình bạn sử dụng Dịch Vụ của Weploy. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho mục đích mà Weploy đã tiết lộ cho bạn và không cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác.

 

 1. Tương Tác Với Bên Thứ Ba

9.1. Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, bạn có thể trao đổi thư từ hoặc giao dịch với các bên thứ ba hiển thị hoặc cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch của họ thông qua Nền Tảng hoặc Ứng Dụng. Weploy và bất kỳ công ty liên kết nào của Weploy không xác nhận bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào trên Internet được liên kết thông qua Nền Tảng hoặc Ứng Dụng, và trong mọi trường hợp, Weploy và các công ty liên kết của Weploy sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc nhà cung cấp bên thứ ba đó. Một số nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, hàng hóa và/ hoặc dịch vụ nhất định có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật bổ sung hoặc khác biệt trước khi bạn sử dụng hoặc tiếp cận các hàng hóa hoặc dịch vụ, Weploy không phải là một bên tham gia và từ chối mọi trách nhiệm và/ hoặc nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ các thỏa thuận giữa bạn và các nhà cung cấp bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng các Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật bổ sung hoặc khác biệt như vậy có thể áp dụng đối với việc bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đó. Weploy không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp hoặc ủy quyền cho chúng tôi cung cấp cho bên thứ ba hoặc đối với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ các thông tin đó của bên thứ ba.

9.2. Weploy có thể dựa vào quảng cáo và tiếp thị của bên thứ ba được cung cấp thông qua Dịch Vụ và các cơ chế khác để phụ trợ cho Dịch Vụ và/ hoặc để tăng doanh thu. Bằng cách cài đặt và sử dụng Ứng Dụng, bạn đồng ý nhận các quảng cáo và tiếp thị như vậy. Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo và tiếp thị nói trên, bạn có thể vào mục cài đặt trên Ứng Dụng và tắt chế độ nhận quảng cáo hoặc vui lòng tham khảo Thông Báo Bảo Mật của chúng tôi để được hướng dẫn hủy đăng ký hoặc cập nhật cài đặt quyền riêng tư của bạn. Bạn đồng ý và cho phép Weploy biên dịch và tiết lộ thông tin liên quan đến bạn và việc bạn sử dụng Dịch Vụ trên cơ sở ẩn danh như một phần của hồ sơ Đối tác Người lao động hoặc báo cáo hoặc phân tích tương tự. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa trong mọi hành động và tương tác với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn tương tác thông qua Dịch Vụ và/ hoặc tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị do bên thứ ba cung cấp thông qua Dịch Vụ

9.3. Chúng tôi có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác trên Internet được sở hữu hoặc vận hành bởi các bên thứ ba (“Liên Kết Của Bên Thứ Ba“). Liên Kết Của Bên Thứ Ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, thiếu sót, chậm trễ, phỉ báng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, thô tục, không chính xác hoặc bất kỳ tài liệu phản cảm nào có trong nội dung hoặc là hậu quả của việc truy cập, bất kỳ trang web liên kết nào. Siêu liên kết đến bất kỳ trang web hoặc nội dung nào khác không phải là sự chứng thực hoặc xác minh các trang web hoặc nội dung đó và bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu rủi ro trong việc truy cập hoặc sử dụng các trang web hoặc nội dung được liên kết đó

 

 1. Bồi Thường

Bằng việc đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường và giữ Weploy, các bên cấp License của Weploy và các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của bên đó không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và phí khác (bao gồm phí luật sư và chi phí và/ hoặc hành động pháp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc bạn sử dụng Dịch Vụ, Nền Tảng, Phần Mềm và/ hoặc Ứng Dụng trong giao dịch với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Người Dùng (tùy từng trường hợp), nhà cung cấp, đối tác, nhà quảng cáo và/ hoặc nhà tài trợ bên thứ ba, hoặc 

(b) vi phạm của bạn đối với bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, cho dù có hoặc không được tham chiếu ở đây, hoặc

(c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Người Dùng được sắp xếp thông qua Dịch Vụ, hoặc

(d) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Dịch Vụ, Nền Tảng, Phần Mềm và/ hoặc Ứng Dụng;

(e) khi áp dụng quyền sở hữu, sử dụng hoặc vận hành của bạn đối với bất kỳ Phương Tiện nào, bao gồm việc cung cấp Các Giải Pháp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ nếu có. Để làm rõ, việc xác định thiệt hại và mức bồi thường sẽ căn cứ vào các quy định và nguyên tắc của Bộ luật Dân sự hiện hành.

 1. Giới Hạn Trách Nhiệm

Trừ khi có quy định khác, và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bất kỳ khiếu nại nào của bạn chống lại Weploy sẽ bị giới hạn ở tổng số tiền mà bạn đã thực tế chi trả và/hoặc kể từ khi bạn sử dụng dịch vụ trong suốt sự kiện làm phát sinh khiếu nại đó. Weploy và/hoặc các bên cấp License của Weploy không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích phát sinh bởi hoặc gây ra cho bạn hoặc bất kỳ người nào được bạn đặt dịch vụ giúp, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

11.1. tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến dịch vụ, nền tảng, ứng dụng và/hoặc phần mềm;

11.2. việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ, nền tảng, ứng dụng và/hoặc phần mềm;

11.3.bất kỳ sự tín nhiệm nào của bạn đối với sự hoàn chỉnh, chính xác và tồn tại của bất kỳ quảng cáo nào; hoặc

11.4.là kết quả của bất kỳ mối quan hệ hoặc giao dịch nào giữa bạn và bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba, thương nhân, nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ có quảng cáo xuất hiện trên trang web hoặc được chỉ dẫn đến bởi dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm ngay cả khi Weploy và/hoặc các bên cấp License của Weploy đã tư vấn trước đó về khả năng xảy ra các thiệt hại.

 

 


 

Phần B - Thỏa Thuận Hợp Tác

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

BIÊN BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC

(V/v sử dụng dịch vụ Thương Mại Điện Tử được cung cấp bởi Weploy)

 

Căn cứ vào sự đồng thuận của các bên, hôm nay ngày…………. tháng…..……… năm 20……………

Chúng tôi gồm có:

Weploy        :    CÔNG TY CỔ PHẦN WEPLOY VIETNAM

Địa chỉ        :    199 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại    :    0898855588

Mã số thuế    :    0317326240

Đại diện    :    ÔNG TRANG CÔNG PHÁT

Chức vụ    :    GIÁM ĐỐC 

 

Đối tác Người lao động    :        .....................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh    :....................................................................................................................

Số điện thoại:        .....................................................................................................................

Địa chỉ thường trú:    .....................................................................................................................

Địa chỉ tạm trú    :    .....................................................................................................................

Số CMND:        .............................................. Cấp ngày .......................Tại.................

(Weploy và Đối tác Người lao động sau đây gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”)

 

Xét thấy, Weploy là đơn vị có quyền sử dụng hợp pháp phần mềm đặt và mua bán dịch vụ việc làm thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh (Sau đây gọi tắt là “Hệ thống Weploy”) và mong muốn hợp tác với Đối tác Người lao động là Đối Tác Người Lao Động;

 

Xét thấy, Đối tác Người lao động là Đối Tác Người Lao Động mong muốn hợp tác với Weploy để sử dụng hệ thống Weploy nhằm tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán dịch vụ làm việc trên đó.;

 

Do đó, Các Bên cùng thống nhất ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác (sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận”) với những điều khoản sau:

 

Điều 1: Nội dung hợp tác

 

Weploy và Đối tác Người lao động đồng ý hợp tác nhằm tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán dịch vụ thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh (“Ứng dụng Weploy”) thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Weploy. Phạm vi công việc và trách nhiệm của Các Bên thực hiện theo Điều 2 và Điều 3 của Thỏa thuận này.

 

Điều 2: Phạm vi công việc

 

Đối tác Người lao động được cấp tài khoản truy cập hệ thống để sử dụng dịch vụ của Weploy tại website hoặc App điện thoại (Sau đây gọi là “Dịch vụ”), bao gồm:

   + Đặt mua, yêu cầu dịch vụ, tìm kiếm bên có khả năng cung cấp dịch vụ phù hợp với nhu cầu của Đối tác Người lao động;

   + Quản lý nhân lực thực hiện công việc theo yêu cầu bằng các chức năng giám sát thời gian làm việc của Đối tác Người lao động thông qua lưu trữ về thời gian cung ứng dịch vụ, thời gian tạm ngừng, thời gian hoàn tất công việc;

   + Đánh giá dịch vụ được cung cấp bởi Đối tác Người lao động;

   + Chức năng báo cáo về số lượng dịch vụ cũng như chi phí nhân lực một cách có hệ thống theo ngày/ tuần/ tháng/ năm.

      

Đồng thời, Weploy sẽ thực hiện chi trả thù lao dịch vụ cho Đối tác Người lao động thay mặt cho Đối tác Doanh Nghiệp, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác. Chi phí thù lao mà Đối tác Doanh Nghiệp phải trả sau khi sử dụng dịch vụ do Đối tác Người lao động thực hiện là chi phí thực nhận của Đối tác Người lao động, không bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí khác theo quy định pháp luật.

 

Điều 3: Giá trị hợp đồng và điều khoản thanh toán

3.1. Giá trị hợp đồng 

 

   Đối tác Người lao động đồng ý mua Dịch vụ để đăng tải yêu cầu làm việc tại Ứng dụng di động Weploy và Công ty đồng ý cung cấp Dịch vụ theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này với giá trị như Phụ lục đính kèm.

 

Giá trị Hợp đồng bao gồm phí Dịch vụ của Weploy và thuế GTGT, không bao gồm chi phí thù lao làm việc mà Đối tác Doanh Nghiệp phải chi trả cho Đối tác Người lao động theo yêu cầu đặt mua tại Ứng dụng di động và các phí, lệ phí, thuế khác theo quy định pháp luật.

 

 Đối tác Người lao động thừa nhận và đồng ý việc khấu trừ các khoản thuế áp dụng từ số tiền mua dịch vụ (nếu có).

 

3.2. Phương thức thanh toán

3.2.1. Thời hạn thanh toán:

   Đối tác Người lao động đồng ý thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ của Weploy theo quy định tại Phụ lục đính kèm.

3.2.2. Hình thức thanh toán:

 Thanh toán tiền mặt: Là hình thức thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại Công ty.

 Thanh toán chuyển khoản: Là hình thức thanh toán cho Weploy bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng theo thông tin sau:

   – Tên Công ty : Công ty Cổ Phần Weploy VIETNAM
   – Tên ngân hàng : Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
   – Chi nhánh : Gia định
   – Số tài khoản : 4995999999
   – Swift code :BFTVVNVX

  

Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

4.1 Quyền và nghĩa vụ của Weploy

   Quyền và nghĩa vụ của Weploy theo Quy chế hoạt động được công bố và cập nhật tại website:

   Thay mặt Đối tác Doanh nghiệp tại Ứng dụng di động Weploy thanh toán thù lao dịch vụ làm việc mà Đối tác Người lao động tại Ứng dụng di động Weploy đã thực hiện như sau:

 

 Thời gian thanh toán

 • Đối với đơn đặt hàng làm việc đơn lẻ, không lặp lại: Trong vòng 7 ngày làm việc sau khi hoàn tất cung ứng dịch vụ theo yêu cầu;

 • Đối với đơn đặt hàng làm việc trong nhiều ngày: Thanh toán 80% thù lao vào mỗi cuối tuần. Phần còn lại sẽ thanh toán vào tuần cuối cùng của chuỗi công việc.

Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, lễ, tết sẽ lùi tới ngày làm việc kế tiếp gần nhất.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Đối tác Người lao động tại sàn giao dịch Thương mại Điện tử Weploy

4.2.1 Quyền và nghĩa vụ của Đối tác Người lao động theo Quy chế hoạt động được công bố và cập nhật tại website: https://Weploy.vn/. Bằng việc truy cập, sử dụng dịch vụ tại Sàn giao dịch TMĐT Weploy, Đối tác Người lao động xác nhận đã hiểu rõ các chính sách của Weploy và hoàn toàn đồng ý với từng phần cũng như toàn bộ các điều khoản và điều kiện được quy định tại đây, cũng như bất kỳ các điều chỉnh liên quan và chấp nhận rằng sẽ chịu sự điều chỉnh của những điều khoản này.

 

4.2.2 Đối tác Người lao động hiểu rõ và thực hiện đúng “Bộ quy tắc ứng xử” đã ký cam kết. “Bộ quy tắc ứng xử” đính kèm là một phần không thể tách rời của Bản thỏa thuận này và có thể thay đổi theo tình hình thực tế. Weploy sẽ thông báo đến Đối tác Người lao động về sư thay đổi (nếu có) trước khi áp dụng ít nhất 03 ngày.

 

4.2.3 Trường hợp Đối tác Người lao động có việc bận phải tạm ngưng hoạt động trên 1 tháng thì Đối tác Người lao động phải thông báo trực tiếp cho Weploy tại văn phòng của Weploy trước tối thiểu 01 ngày để Weploy sắp xếp.

 

4.2.4 Khi cần sự hỗ trợ phát sinh liên quan đến công việc hoặc sử dụng ứng dụng Weploy, Đối tác Người lao động phải chủ động liên hệ với hotline tổng đài, qua phần trợ giúp trên ứng dụng Weploy/Website Weploy hoặc gửi email về địa chỉ

.

4.2.5. Trong thời gian thực hiện và khi chấm dứt bản Thỏa thuận này, Đối tác Người lao động cam kết giữ bí mật và không tiết lộ bất kỳ các thông tin, tài liệu nào cho bên thứ ba nếu không được Weploy chấp nhận.

 

4.2.6. Đối tác Doanh Nghiệp có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho Đối tác Người lao động biết nội quy lao động và các quy chế khác của Đối tác Doanh nghiệp trước khi tiến hành dịch vụ làm việc.

 

4.2.7. Đối tác Doanh nghiệp cam kết thực hiện nghiêm túc các điều kiện dịch vụ/công việc bao gồm nhưng không giới hạn như: Địa điểm làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng Dịch vụ, nội dung cụ thể của Dịch vụ, yêu cầu cụ thể đối với Đối tác Người lao động; Thời hạn sử dụng Dịch vụ; thời gian bắt đầu làm việc của Đối tác Người lao động; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn, vệ sinh lao động tại nơi Đối tác Người lao động thực hiện công việc cho Đối tác Doanh Nghiệp (nếu có).

 

ĐIỀU 5: LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU

   

5.1. Bất kỳ tài liệu nào được Đối tác Người lao động chuẩn bị để phục vụ cho lợi ích của Weploy và ngay lập tức trở thành tài sản của Công ty. Các tài liệu đó được lưu trữ tại kho của Đối tác Người lao động thay cho Công ty cho đến lần vận chuyển cuối cùng cho Weploy. Đối tác Người lao động có thể giữ lại bản sao của tất cả hồ sơ liên quan đến dịch vụ để phục vụ cho việc tư vấn cho Công ty trong tương lai (nếu có).

 

5.2. Đối tác Người lao động sẽ chịu trách nhiệm trong việc sở hữu, lưu trữ, bảo quản và tuân thủ tất cả các giấy phép cần thiết theo quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến việc vận hành và mua dịch vụ của Đối tác Người lao động (nếu có).

 
ĐIỀU 6: TRAO ĐỔI THÔNG TIN

  

6.1. Phương tiện trao đổi thông tin: Mọi thông báo, đề nghị, yêu cầu thanh toán hoặc thư từ giao dịch,… mà một bên gửi cho bên kia theo Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và gửi đến địa chỉ của Các Bên (được ghi trong Hợp đồng) theo đường bưu điện hoặc đường thư điện tử, trừ khi Các Bên có thông báo bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ.

   

6.2. Một Bên được coi là đã nhận thông tin nếu:

 1. Vào ngày gửi nếu gửi bằng thư điện tử;

 2. Vào ngày nhận nếu được giao tận tay có giấy biên nhận;

 3. Vào ngày Bên gửi nhận được bằng chứng xác nhận đã chuyển Fax trong trường hợp chuyển bằng Fax;

 4. Vào ngày nhận nếu được gửi bằng thư hoặc thư bảo đảm.

    Trong trường hợp trên, nếu ngày nhận thư rơi vào thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ của Việt Nam thì các thông tin đó sẽ được xem như Bên kia nhận được vào ngày làm việc tiếp theo.

 
ĐIỀU 7: BẢO MẬT THÔNG TIN

    Các thông tin liên quan đến Hợp đồng này, đến Weploy, hoặc hoạt động kinh doanh và tổ chức của Weploy và những thông tin nhận được từ Weploy trong quá trình giao kết, thực hiện và ngay cả khi chấm dứt Hợp đồng này hoặc có được bằng cách khác phải được coi là thông tin mật và không được phép tiết lộ và không được phép sử dụng, khai thác phục vụ cho lợi ích của Đối tác Người lao động hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi các thông tin đó được khai trước công chúng. Đối tác Người lao động có trách nhiệm yêu cầu các công ty liên kết, người lao động, người đại diện hoặc các nhân viên khác của mình tuân theo quy định bảo mật này trước, trong và sau khi Hợp đồng chấm dứt.

 
ĐIỀU 8: PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 

8.1. Phạt vi phạm

  Trừ khi có thỏa thuận khác giữa Các Bên và trường hợp sự kiện bất khả kháng, Các Bên sẽ chịu phạt vi phạm bằng % giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm đối với bất kỳ vi phạm nào trong Hợp đồng này. Trường hợp không xác định được giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm, Hai bên sẽ cũng thỏa thuận về mức phạt phù hợp.

 

8.2. Bồi thường thiệt hại

  Nếu việc Các bên không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm ghi trong Hợp đồng này dẫn đến thiệt hại về kinh tế cho các bên thì phải chịu bồi thường giá trị thiệt hại đó.

 
ĐIỀU 9: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

   

9.1. Bất khả kháng là trường hợp xảy ra sau khi hợp đồng có hiệu lực, do những sự kiện có tính chất bất thường xảy ra mà Các Bên không thể lường trước được ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng này, bao gồm cả trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

   Sự kiện bất khả kháng được xem là sự kiện xảy ra mang tính chất khách quan, nằm ngoài tầm kiểm soát của Các Bên bao gồm:

 1. Động đất, bão, lũ lụt, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh, bạo loạn, dịch bệnh bao gồm cả dịch bệnh Covid 19 và các thảm họa khác chưa lường hết được;

 2. Sự thay đổi chính sách pháp luật hoặc sự ngăn cấm của chính quyền;

 3. Trường hợp xảy ra sự cố do lỗi kỹ thuật, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Đối tác Người lao động không thể tham gia giao dịch.

   

9.2. Khi xảy ra các tình huống bất khả kháng làm cho Đối tác Người lao động và/hoặc Weploy không thể thực hiện các cam kết của mình trong Hợp đồng này, thì một trong các bên mà gặp phải tình huống bất khả kháng sẽ thông báo cho bên kia bằng thư điện tử chậm nhất năm (5) ngày kể từ ngày bất khả kháng xảy ra.

9.3. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện nghĩa vụ Hợp đồng được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên vi phạm không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này.

 

9.4. Việc bên vi phạm không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên còn lại chấm dứt Hợp đồng (trừ trường hợp vượt quá khả năng khắc phục của một bên).

 
ĐIỀU 10: THAY ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

10.1. Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng

   Mọi sự thay đổi, bổ sung liên quan đến điều khoản Hợp đồng này và Chính sách sẽ được Weploy gửi thông báo ít nhất 05 (năm) ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó và là một phần không tách rời của Hợp đồng.

   Việc Đối tác Người lao động tiếp tục truy cập, sử dụng dịch vụ bao gồm cả việc đặt dịch vụ làm việc trên nền tảng, hoặc đồng ý rõ ràng đối với điều đó, sẽ được xem là sự xác nhận và chấp thuận của Đối tác Người lao động về việc sửa đổi, bổ sung Chính sách tại website: và các thỏa thuận khác của Các Bên (nếu có).

   

10.2. Chấm dứt Hợp đồng

   Các bên có thể chấm dứt Hợp đồng trong các trường hợp sau:

 1. Các Bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;

 2. Các Bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng này;

 3. Một trong Các Bên bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố phá sản, giải thể;

 4. Khi một bên không thực hiện cam kết hoặc các nghĩa vụ nêu trong Hợp đồng này khi không có sự kiện bất khả kháng gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng, với điều kiện là việc không thực hiện đó không được khắc phục kể từ ngày bên vi phạm nhận được thông báo về sự vi phạm Hợp đồng từ Bên còn lại. Sau thời gian trên, bên bị ảnh hưởng bởi vi phạm có quyền thông báo cho bên vi phạm để đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường và/hoặc phạt vi phạm nào.

 

10.3. Thanh toán trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng

    Trong vòng 7 (bảy) ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, Các Bên có trách nhiệm đối chiếu công nợ, thực hiện việc bồi thường thiệt hại và trả tiền phạt vi phạm (nếu có) theo quy định cụ thể trong điều khoản Hợp đồng này.

     Weploy sẽ hoàn trả lại số tiền ký quỹ còn lại của Đối tác Người lao động sau khi cấn trừ đi nghĩa vụ tài chính của Đối tác Người lao động đối với chi phí sử dụng dịch vụ của Công ty và chi phí thù lao dịch vụ mà Bên cung cấp dịch vụ đã thực hiện cho Đối tác Người lao động.

 
ĐIỀU 11: KHÔNG CHUYỂN NHƯỢNG

 Không Bên nào được chuyển nhượng Hợp đồng này hoặc bất cứ lợi ích nào phát sinh từ Hợp đồng này cho bên thứ ba mà không có sự phê duyệt, đồng ý trước bằng văn bản của Bên còn lại trừ trường hợp chia, tách, sáp nhập hay hợp nhất công ty, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với điều kiện chủ thể sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi sẽ thực hiện tất cả các điều khoản của Hợp đồng này.

 
ĐIỀU 12: CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM

   Từng Bên cam đoan và bảo đảm với Bên còn lại trong Hợp đồng này như sau:

   (i) Các Bên có đầy đủ năng lực, quyền hạn và thẩm quyền cần thiết để ký kết và thực hiện Hợp đồng này;

   (ii) Việc thực hiện và tuân thủ các điều khoản của Hợp đồng này không mâu thuẫn với hoặc cấu thành hành vi theo bất kỳ điều khoản nào của:

 • Bất kỳ một thỏa thuận nào đã được ký kết bởi một Bên; hoặc

 • Các giấy phép, chứng nhận thành lập, Điều lệ của Các Bên; hoặc

 • Bất kỳ lệnh, phán quyết, nghị định hoặc quy định nào hoặc bất kỳ sự hạn chế nào mà Bên bị ràng buộc.

   (iii) Các Bên đã tiến hành đầy đủ các thủ tục tham vấn, thông báo, báo cáo và đạt được các chấp thuận, phê duyệt cần thiết cho việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của từng Bên và quy định của Luật Doanh nghiệp;

   (iv) Không có bất kỳ cản trở, cam kết nào có thể hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng đến hiệu lực Hợp đồng này;

   (v) Trong quá trình đàm phán và ký kết Hợp đồng này, tất cả các thông tin được Các Bên cung cấp là đúng, chính xác và đầy đủ hoặc không gây hiểu lầm quan trọng cho Bên còn lại.

 
ĐIỀU 13: ĐIỀU KHOẢN TUÂN THỦ

 

13.1. Đối tác Người lao động có nghĩa vụ tuân thủ tất cả các luật, điều ước và quy định hiện hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi các luật có liên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử, các quy định về chống hối lộ và tham nhũng tại lãnh thổ nơi Đối tác Người lao động đặt trụ sở và tại Việt Nam (gọi chung là “Luật và các quy định”).

 

13.2. Đối tác Người lao động có trách nhiệm và sẽ thực hiện các biện pháp, phương thức hợp lý để đảm bảo nhân viên, cán bộ, nhà thầu phụ, đại lý hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác làm việc hoặc thay mặt Đối tác Người lao động thực hiện nghĩa vụ của mình một cách cẩn trọng và siêng năng với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và phù hợp với các Luật và các quy định.

 

13.3. Việc tuân thủ điều khoản này của Đối tác Người lao động là điều kiện quan trọng để tiếp tục Hợp đồng. Bất kỳ hành vi không đúng đắn, hành vi tham nhũng hoặc bất kỳ vi phạm điều khoản này đều được coi là vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng và Weploy có thể tự mình chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

 
ĐIỀU 14: LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

   

14.1. Hợp đồng và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ, hoặc liên quan đến Hợp đồng, đối tượng của Hợp đồng hoặc việc xác lập (bao gồm các tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) sẽ được diễn giải và điều chỉnh theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

14.2. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có trở ngại phát sinh, phải thông báo kịp thời để hai bên cùng bàn bạc tích cực giải quyết. Trước hết thông qua thương lượng giữa các bên trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra tranh chấp.

   

14.3. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn tranh chấp về việc chấm dứt hoặc sửa đổi Hợp đồng sẽ được giải quyết tại tòa án nhân dân có thẩm quyền xét xử.

   

14.4. Mọi chi phí liên quan đến quá trình giải quyết tranh chấp bao gồm nhưng không giới hạn chi phí thuê luật sư, lệ phí, chi phí giải quyết tranh chấp sẽ do bên thua chịu.

 
ĐIỀU 15: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG VÀ ĐIỀU KHOẢN KHÁC

   

15.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý sau khi Hai Bên hoàn tất các nghĩa vụ của mình quy định trong Hợp đồng này, bao gồm cả nghĩa vụ tài chính.

   

15.2. Hợp đồng này là sự hiểu biết, ý định và thỏa thuận sau cùng của Các Bên. Hợp đồng này sẽ thay thế tất cả các thỏa thuận, ý định, hứa hẹn, bảo đảm hoặc cam kết nào được thiết lập (dù bằng văn bản hay lời nói) giữa Các Bên trước ngày Hợp đồng này có hiệu lực.

   

14.3. Hợp đồng này được lập thành 2 (hai) bản. Mỗi bên giữ 1 (một) bản gốc và có giá trị tương đương.

 

Điều 16: Điều khoản khác cần lưu ý

 

Hai bên cam kết thực hiện đúng bản Thỏa thuận này. Trường hợp có phát sinh tranh chấp mâu thuẫn sẽ ưu tiên việc thương lượng giữa hai Bên. Trường hợp không thương lượng sẽ nhờ Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

 

Ngoài các điều khoản được nêu tại bản Thỏa thuận này, Các Bên cần tuyệt đối tuân thủ “Bộ Quy tắc ứng xử” dành cho đối tác do Weploy chia sẻ với Đối tác Người lao động (có sự xác nhận của Đối tác Người lao động đã đọc, hiểu và cam kết chấp hành) tại thời điểm Đối tác Người lao động đăng ký sử dụng dịch vụ Thương Mại Điện Tử được cung cấp bởi Weploy.

 

Bên A

Bên B

   

Ông Trang Công Phát