Điều khoản sử dụng

TERM OF SERVICE

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


Ngày cập nhật: 19/07/2023

Phần A - Các Điều Khoản Chung

1. Giới thiệu

Chào mừng Quý Khách hàng đến với trang thông tin điện tử Weploy Vietnam và ứng dụng Weploy Business của Công ty Cổ phần Weploy Vietnam.

Ứng dụng Weploy for Your Business là ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là: "Weploy Business") trong ngành dịch vụ ăn uống, dịch vụ việc làm đến từ Úc được thiết lập, quản lý và vận hành bởi Công ty Cổ phần Weploy Vietnam.

Các Điều khoản Sử dụng này điều chỉnh việc một cá nhân, từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới truy cập hoặc sử dụng các ứng dụng, trang web, nội dung, sản phẩm và dịch vụ (“Dịch vụ”) của Công ty Cổ phần Weploy Vietnam (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Weploy Vietnam”) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317326240 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/06/2022, có văn phòng tại Tòa nhà Hà Đô, 60 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều khoản sử dụng này là thỏa thuận pháp lý giữa Quý Khách hàng và Công ty khi Quý Khách hàng đã lựa chọn sử dụng ứng dụng Weploy Business và sử dụng Dịch vụ trên Weploy Business. Bằng việc sử dụng Dịch vụ trên ứng dụng Weploy Business, Quý Khách hàng đồng ý rằng mình đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng này và với bất kỳ nội dung sửa đổi, bổ sung nào của Điều khoản sử dụng này được công bố bởi Weploy Vietnam tại từng thời điểm trên trang thông tin điện tử của Weploy và/hoặc trên ứng dụng Weploy.

Weploy Vietnam bảo lưu quyền được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Weploy Vietnam cho là phù hợp. Những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch vụ sẽ có hiệu lực ngay khi nội dung được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Weploy Vietnam và/hoặc thông qua ứng dụng Weploy Business. Quý Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên Điều khoản sử dụng này khi sử dụng ứng dụng Weploy Business và sử dụng Dịch vụ thông qua ứng dụng Weploy Business. Việc tiếp tục sử dụng ứng dụng Weploy Business, sử dụng Dịch vụ trên Weploy Business sau khi có bất kỳ thay đổi nào về Điều khoản sử dụng, bất kể là Quý Khách hàng có xem xét sự thay đổi của Điều khoản sử dụng hay chưa, sẽ mặc nhiên được coi là quý khách đã chấp thuận và đồng ý đối với những nội dung thay đổi đó.

Weploy Vietnam là chủ quản lý, vận hành ứng dụng Weploy Business thực hiện hợp tác kinh doanh với Đối tác đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ phục vụ ăn uống theo yêu cầu, dịch vụ giới thiệu việc làm cho Khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan của Việt Nam (sau đây gọi là: “Đối tác” hoặc “Nhà cung cấp”). Thời điểm giao dịch giữa Nhà cung cấp với Quý Khách hàng được xác lập thông qua ứng dụng Weploy Business cũng là thời điểm quyền và nghĩa vụ giữa Quý Khách hàng và Nhà cung cấp và/hoặc Weploy Vietnam phát sinh hiệu lực theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Dịch vụ mà Weploy Vietnam cung cấp còn là ứng dụng công nghệ kết nối Quý Khách hàng với các Đối tác của Weploy Vietnam nhằm tạo sự thuận lợi của các bên trong quá trình giao dịch.

Weploy Vietnam cam kết hỗ trợ Quý Khách hàng hoặc thực hiện cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết những tranh chấp phát sinh trong quá trình Quý Khách hàng sử dụng Dịch vụ của Nhà cung cấp kết nối thông qua ứng dụng Weploy Business.

Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến các Dịch vụ của chúng tôi được quy định trong Thông báo bảo mật của Wepoy tại https://weploy.com.vn/thong-bao-bao-mat-10-27.html. Quy định này sẽ giúp Quý Khách hàng hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà Weploy Vietnam sẽ thu thập, cũng như cách Weploy Vietnam sử dụng những thông tin này sau đó.

2. Các định nghĩa 

Trong Điều Khoản Sử Dụng này, các từ sau sẽ có nghĩa như được mô tả dưới đây: 

2.1. “Ứng Dụng” nghĩa là ứng dụng di động được Weploy cung cấp để Người Dùng và Các Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba tải xuống; 

2.2. “Weploy Vietnam/ Weploy” nghĩa là: Công ty Cổ phần Weploy Việt Nam và các công ty con, công ty liên kết hoặc công ty liên doanh do Công ty Cổ phần Weploy Việt Nam nắm quyền kiểm soát. 

2.3. “Các Chính Sách Weploy” nghĩa là: 

2.3.1. Thông Báo Bảo Mật; 

2.3.2. Quy tắc ứng xử dành cho Đối tác Nhân sự hoặc Quy tắc ứng xử dành cho Đối tác Doanh nghiệp, có thể được áp dụng; và 

2.3.3. Tất cả các biểu mẫu, chính sách, thông báo, hướng dẫn, câu hỏi thường gặp (FAQ) hoặc các thỏa thuận do bạn cung cấp hoặc ký kết theo thời gian. 

2.4. “Dữ Liệu Cá Nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc  dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con  người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo  quy định pháp luật hiện hành; 

2.5. “Nền Tảng” nghĩa là nền tảng công nghệ, cổng thông tin hoặc trang web có liên quan của Weploy,  khi được sử dụng cùng với Ứng Dụng, cho phép Người Dùng yêu cầu hoặc truy cập các Giải Pháp; 

2.6. “Thông Báo Bảo Mật” nghĩa là thông báo bảo mật của chúng tôi có thể truy cập tại: https://weploy.com.vn/thong-bao-bao-mat-10-27.html được sửa đổi theo thời gian; 

2.7. “Dịch Vụ” nghĩa là việc cung cấp phục vụ ăn uống theo yêu cầu, dịch vụ giới thiệu việc làm hoặc/  và liên kết Đối tác Nhân sự với Đối Tác Doanh Nghiệp thông qua Ứng Dụng, Nền Tảng và/ hoặc Phần Mềm; 

2.8. “Phần Mềm” nghĩa là bất kỳ phần mềm nào liên kết với Ứng Dụng được cung cấp để tải xuống  và cài đặt bởi Weploy;

2.9. “Các Giải Pháp” nghĩa là các dịch vụ việc làm được cung cấp cho Đối tác Nhân sự và Đối Tác  Doanh Nghiệp thông qua Dịch Vụ (gọi riêng là “Giải Pháp”) 

2.10. “Người Dùng” nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và/ hoặc Phần Mềm  để tìm kiếm và nhận Các Giải Pháp; 

2.11. “Phí Người Dùng” nghĩa là các khoản phí mà Đối Tác Doanh Nghiệp phải trả để nhận được  Các Giải Pháp thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, bao gồm phí thuế và các khoản phí hoặc lệ phí phát  sinh khác có thể phải trả cho việc sử dụng Dịch Vụ hoặc Giải Pháp cụ thể. 

Phần B - Cam kết 

3. Cam kết chung 

3.1. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn cam đoan, bảo đảm/ cam kết rằng: 

3.1.1. Bạn có đầy đủ năng lực pháp lý để ký kết Hợp Đồng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Bạn không thể ký kết Hợp Đồng nếu bạn dưới mười tám (18) tuổi; 

3.1.2. Tất cả thông tin bạn cung cấp là đúng và chính xác; 

3.1.3. Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và Dịch Vụ cho các dự định và mục đích hợp pháp; 

3.1.4. Bạn sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng Dịch Vụ; 

3.1.5. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác; 

3.1.6. Bạn sẽ không cố gắng làm gián đoạn hoặc làm tổn hại đến Dịch Vụ, Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào; 

3.1.7. Bạn sẽ không cố gắng khai thác thương mại bất kỳ phần nào của Ứng Dụng mà không có sự cho phép của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn sửa đổi bất kỳ nội dung nào của Ứng Dụng theo bất kỳ cách nào, hoặc sao chép, tái bản, hiển thị công khai, phân phối hoặc sử dụng hoặc truyền đạt cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự cho phép của chúng tôi; 

3.1.8. Bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc trạng thái người dùng của bạn và bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản người dùng của mình cho bất kỳ cá  nhân hoặc tổ chức nào khác; 

3.1.9. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin nhận dạng như họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện  thoại, địa chỉ email, số tài khoản… hoặc bất kỳ tài liệu, sự cho phép, giấy phép hoặc phê duyệt nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý, theo quy định pháp luật hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để cung cấp Dịch Vụ; 

3.1.10. Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo; 

3.1.11. Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng và/ hoặc Phần Mềm để gây phiền toái hoặc hành xử theo các cách thức không phù hợp hoặc thiếu tôn trọng đối với Weploy hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

3.1.12. Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho bạn và/ hoặc việc bạn sử dụng Dịch Vụ; 

3.1.13. Bạn sẽ không sao chép hoặc phân phối Phần Mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Weploy; 

3.1.14. Bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch Vụ và có trách  nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn  chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng Weploy có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn  xác nhận rằng nếu các thông tin về bạn là không đúng, thiếu chính xác, chưa cập nhật hoặc không  đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Weploy có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt Thỏa  thuận này và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn bất cứ lúc nào bằng một thông báo được gửi qua Ứng Dụng, số điện thoại hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn; 

3.1.15. Bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu mà bạn được phép sử dụng; 

3.1.16. Bạn đồng ý rằng Dịch Vụ có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan (đường truyền  mạng, giờ cao điểm, ảnh hưởng của thời tiết…) dẫn đến chất lượng và tính khả dụng của Dịch Vụ có  thể không được đảm bảo xuyên suốt, Công Ty sẽ nỗ lực trong khả năng tốt nhất của mình trong quá  trình cung cấp Dịch Vụ cho bạn; 

3.1.17. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Dịch Vụ của bạn phải tuân thủ Thông Báo Bảo Mật của Weploy, có thể được sửa đổi theo thời gian phù hợp với pháp luật hiện hành. Bản cập nhật của Thông Báo  Bảo Mật được đăng tải trên trang web và sẽ được thông báo cho bạn thông qua Ứng Dụng và/ hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn ít nhất năm (01) ngày làm việc trước ngày có hiệu lực; 

3.1.18. Bạn đồng ý hỗ trợ Weploy trong bất kỳ cuộc điều tra nội bộ hoặc bên ngoài nào mà Weploy có thể yêu cầu để tuân thủ các luật hoặc quy định hiện hành; và 

3.1.19. Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra cho chính bản thân bạn, Weploy hoặc bất kỳ bên thứ ba nào là kết quả của việc bạn vi phạm Hợp Đồng này mà không phải do lỗi của Weploy hoặc Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba. 

3.1.20. Bạn đồng ý sẽ không sử dụng các thiết bị hoặc ứng dụng đã bị chỉnh sửa với ý định nhầm lẫn tránh việc phát hiện hoặc hỗ trợ các hoạt động gian lận với Weploy hoặc để làm gián đoạn các tính  năng vốn có của Ứng Dụng. 

3.1.21. Bạn đồng ý rằng Mọi hành vi với mục đích lôi kéo Đối tác/ Cộng tác viên nhân sự trên hệ thống của Weploy đều bị nghiêm cấm. Lôi kéo Đối tác/ Cộng tác viên nhân sự trên hệ thống của Weploy  được hiểu là hành động thương lượng riêng với những Đối tác/ Cộng tác viên nhân sự của Weploy để cung cấp các dịch vụ của Weploy mà không thông qua hệ thống website/ ứng dụng của Weploy.  Weploy có quyền từ chối cung cấp/ sử dụng dịch vụ hay khóa tài khoản mà không cần báo trước đối  với những đối tượng có hành vi trên. Với mỗi Đối tác/ Cộng tác viên nhân sự, bạn sẽ phải bồi thường cho Weploy. 

3.2. Nếu bạn là Đối tác Nhân sự/ Cộng tác viên cung cấp dịch vụ, bạn cam đoan, đảm bảo/ cam kết thêm rằng:

3.2.1. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và mọi khiếu nại, phán quyết và nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ bất kỳ tai nạn, tổn thất hay thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân, tử vong, tổn thất toàn bộ và thiệt hại về tài sản do hoặc bị cáo buộc là kết quả của dịch vụ  do bạn cung cấp; 

3.2.2. Bạn phải tuân thủ mọi pháp luật của nước sở tại liên quan đến Bộ Luật Lao Động và lĩnh vực kinh doanh của Đối tác Doanh nghiệp và sẽ tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với pháp luật của nước sở tại; 

3.2.3. Bạn sẽ không liên hệ với Đối tác Doanh nghiệp cho các mục đích khác ngoài mục đích liên quan đến Dịch Vụ; 

3.2.4. Bạn không được tra cứu ngược, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ Đối tác Nhân sự hoặc Đối Tác khác của Weploy, vào nguồn hoặc khai thác Ứng Dụng hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn hoặc được cung cấp bởi hoặc thông qua Ứng Dụng, theo bất kỳ cách nào nhằm mục đích tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin nhận  dạng cá nhân, ngoài thông tin của bạn, như được cung cấp bởi Ứng Dụng; 

3.2.5. Bạn đồng ý thực hiện các xét nghiệm ma túy ngẫu nhiên do Weploy, đại lý hoặc người được chỉ định của Weploy sắp xếp hoặc thực hiện. 

3.2.6. Bạn ý thức rõ ràng khi phản hồi Người Dùng, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng và sẽ do bạn tự thanh toán; 

3.2.7. Bạn đồng ý rằng bạn bị cấm đưa ra các phiếu giảm giá và đề xuất bất kỳ hình thức giảm giá nào khác cho Người Dùng. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích khác, ví dụ  nhưng không giới hạn ở việc khai thác dữ liệu thông tin của Weploy, hoặc thông tin liên quan đến Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. Vi phạm điều này sẽ cấu thành một vi phạm nghiêm trọng và có thể  được coi là gián điệp công nghiệp hoặc phá hoại và Weploy bảo lưu quyền thực hiện các hành  động phù hợp hoặc được cho phép theo luật nhằm chống lại bạn và/ hoặc bất kỳ người nào, dù là tự nhiên hay nhân tạo, chỉ đạo hoặc hướng dẫn bạn, trong trường hợp bạn sử dụng Dịch Vụ ngoài mục đích sử dụng mà nó được dự kiến; và 

3.3. Nếu bạn là Đối Tác Doanh Nghiệp 

Ngoài các nội dung cam kết chung, người dùng là Đối tác doanh nghiệp cam đoan, đảm bảo/ cam kết  thêm các nội dung dưới đây: 

3.3.1. Bạn, hoặc đại diện hợp pháp của bạn, có năng lực và thẩm quyền để tham gia, thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này; 

3.3.2. Hợp Đồng này cấu thành các nghĩa vụ hợp lệ và có tính ràng buộc, và có hiệu lực đối với các Bên theo các điều khoản trong Hợp Đồng này; 

3.3.3. Việc giao kết trở thành Đối Tác Doanh Nghiệp, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng tương ứng, và/hoặc thực hiện hoặc tuân thủ các nghĩa vụ của bạn theo Hợp Đồng này không và sẽ không vi phạm (i) bất kỳ quy định pháp luật nào mà bạn và/hoặc Doanh Nghiệp bị điều chỉnh hoặc (ii) bất kỳ thỏa thuận nào mà bạn và/hoặc Doanh Nghiệp là một bên hoặc có liên quan đến;

3.3.4. Bạn không phải là bên vỡ nợ đối với bất kỳ thỏa thuận nào mà bạn bị ràng buộc có thể ảnh  hưởng nghiêm trọng hoặc bất lợi đến tình trạng tài chính hoặc khả năng thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng này cũng như không có bất kỳ hành động, tố tụng, khiếu nại, tranh chấp hoặc việc phân xử nào đang chờ giải quyết hoặc đe doạ chống lại Bên đó mà có thể có ảnh hưởng tương tự; 

3.3.5. Bạn tuân thủ và luôn luôn duy trì tất cả các giấy phép và sự cho phép theo yêu cầu của pháp  luật và quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định về an toàn thực phẩm); 

3.3.6. Đối Tác Doanh Nghiệp đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tiền phạt hoặc các chế tài hành  chính khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào của Đối Tác Doanh Nghiệp trong quá trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ của mình thông qua Dịch vụ Weploy; 

3.3.7. Tất cả nội dung, phương tiện, và các tài liệu khác được sử dụng hoặc cung cấp theo Hợp Đồng này không xâm phạm hoặc vi phạm các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào; 

3.3.8. Đối Tác Doanh Nghiệp đảm bảo và cam kết không sử dụng Ứng Dụng Weploy cho bất kỳ mục đích không hợp pháp nào (bao gồm vận chuyển ma túy, thực hiện bất kỳ hành động nào trái đạo đức và gây rối trật tự công cộng). 

3.3.9. Quyền và nghĩa vụ của Đối Tác Doanh Nghiệp theo Quy chế hoạt động được công bố và cập  nhật tại website: Bằng việc truy cập, sử dụng dịch vụ tại Sàn giao dịch TMĐT Weploy, Đối Tác Doanh Nghiệp xác nhận đã hiểu rõ các chính sách của Weploy và hoàn toàn đồng ý với từng phần cũng  như toàn bộ các điều khoản và điều kiện được quy định tại đây, cũng như bất kỳ các điều chỉnh liên quan và chấp nhận rằng sẽ chịu sự điều chỉnh của những điều khoản này. 

3.3.10. Đối Tác Doanh Nghiệp có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho Đối tác Nhân sự biết nội quy lao động và các quy chế khác trước khi tiến hành dịch vụ làm việc. 

3.3.11. Đối Tác Doanh Nghiệp cam kết thực hiện nghiêm túc các điều kiện dịch vụ/công việc bao gồm nhưng không giới hạn như: Địa điểm làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng Dịch vụ, nội dung cụ thể của Dịch vụ, yêu cầu cụ thể đối với Đối tác Nhân sự; Thời hạn sử dụng Dịch vụ; thời gian bắt đầu làm việc của Đối tác Nhân sự; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn, vệ sinh lao động  tại nơi Đối tác Nhân sự thực hiện công việc cho Đối Tác Doanh Nghiệp (nếu có) 

Phần C: Điều khoản khác 

4. Mã khuyến mãi 

Weploy có thể tùy ý tạo ra các mã khuyến mãi, hoặc các tính năng hoặc lợi ích khác liên quan đến  các Dịch vụ và/hoặc các dịch vụ của một Nhà cung cấp Bên Thứ ba, tùy thuộc vào bất kỳ điều khoản  bổ sung nào mà Weploy thiết lập trên cơ sở từng mã khuyến mãi (“Mã khuyến mãi”). Bạn đồng ý rằng Mã khuyến mãi: 

4.1. Phải được sử dụng cho các đối tượng và mục đích dự định, theo cách phù hợp với pháp luật; 

4.2. Không được sao chép, bán hoặc chuyển giao theo bất kỳ cách nào, hoặc cung cấp công khai (cho dù được đăng lên theo hình thức công khai hoặc bất kỳ hình thức nào khác), trừ khi được sự  cho phép của Weploy;

4.3. Có thể bị Weploy vô hiệu hóa bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà Weploy không phải chịu trách nhiệm; 

4.4. Chỉ có thể được sử dụng theo các điều khoản cụ thể mà Weploy thiết lập cho Mã khuyến mãi đó; 

4.5. Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt; và 

4.6. Có thể hết hạn trước khi bạn sử dụng. Weploy có quyền giữ lại hoặc khấu trừ các khoản tín dụng, các tính năng hoặc lợi ích khác thu được thông qua việc sử dụng các Mã khuyến mãi của bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác trong trường hợp Weploy xác định được hoặc tin rằng việc sử dụng hoặc  đổi thưởng Mã khuyến mãi có lỗi, gian lận, bất hợp pháp, hoặc vi phạm các điều khoản về Mã khuyến mãi được áp dụng hoặc các Điều khoản này. 

5. Cấp License và Giới Hạn Quyền 

5.1. Weploy và các bên cấp License cho Weploy, khi được áp dụng, cấp cho bạn một giấy phép có  thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, hạn chế để sử dụng và truy cập vào Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm để sử dụng Dịch Vụ, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này. Tất cả các quyền không cấp cho bạn một cách cụ thể sẽ được bảo lưu bởi Weploy  và các bên cấp License cho Weploy. 

5.2. Bạn không được: 

5.2.1. Cấp License, cấp lại License, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm dưới bất  kỳ hình thức nào; 

5.2.2. Sửa đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh từ Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm; 

5.2.3. “Nhân bản” Ứng Dụng/ Phần Mềm trên bất kỳ máy chủ hoặc thiết bị không dây hoặc internet  nào khác; 

5.2.4. Ngoại trừ trong phạm vi các hạn chế đó bị cấm theo luật hiện hành, tháo rời, dịch ngược, sử dụng kỹ sư đảo ngược, giải mã hoặc cố gắng chuyển hóa và mã hóa hoặc trích xuất phần mềm từ Ứng Dụng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua Ứng Dụng; 

5.2.5. Sử dụng bất kỳ chương trình hoặc tập lệnh thủ công hoặc tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, nhện web, trình thu thập web, robot web, kiến web, trình tạo chỉ mục web, bots, virus, hoặc bất  kỳ chương trình nào có thể đưa ra nhiều yêu cầu đối với máy chủ mỗi giây (a) gây gánh nặng quá mức hoặc cản trở hoạt động và/ hoặc hiệu suất của Ứng Dụng; (b) để tiến hành các hoạt động khai  thác hoặc loại bỏ dữ liệu hoặc (c) bằng mọi cách tái tạo hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày Ứng Dụng hoặc nội dung của Ứng Dụng; 

5.2.6. Đăng tải, phân phối hoặc sao chép dưới bất kỳ hình thức nào các tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu, hoặc các thông tin độc quyền khác mà không có sự chấp thuận trước của chủ sở hữu; 

5.2.7. Gỡ bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền, nhãn hiệu, hay các quyền sở hữu khác có trong Ứng  Dụng hoặc Nền Tảng; hoặc

5.2.8. Sử dụng Ứng Dụng để (a) gửi thư rác hoặc tin nhắn đồng loạt hoặc tin nhắn tự động; (b) gửi  hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc trái pháp luật hoặc mang tính nguy  hại, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của  bên thứ ba; (c) gửi tài liệu có chứa virus phần mềm, Trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián  điệp hoặc chương trình máy tính độc hại; (d) gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất  của Ứng Dụng hoặc dữ liệu chứa trong đó; hoặc (e) cố gắng truy cập trái phép vào Ứng Dụng hoặc  các hệ thống hay mạng lưới liên quan của nó; hoặc (f) giả danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc mô tả sai mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; hoặc (g) tham gia vào bất kỳ hành vi  có thể làm tổn hại đến uy tín hoặc danh tiếng của chúng tôi. 

6. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ 

Chỉ có Weploy và các bên cấp license cho Weploy, khi áp dụng, mới được quyền sở hữu tất cả các  quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đối với Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng và theo nghĩa rộng hơn là Dịch Vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng  cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác  có liên quan đến Dịch Vụ. Điều Khoản Sử Dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không  chuyển cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc  Ứng Dụng, hoặc bất kỳ quyền sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của Weploy và/hoặc các bên cấp license của Weploy. Tên công ty, logo Weploy, Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng và logo của các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba và tên sản phẩm gắn liền với Phần Mềm và/hoặc  Ứng Dụng là các nhãn hiệu của Weploy hoặc các bên thứ ba, và không được trao quyền hay giấy  phép nào để sử dụng chúng. Để tránh hiểu nhầm, thuật ngữ Phần Mềm và Ứng Dụng ở đây là bao gồm toàn bộ các bộ phận, quy trình và thiết kế tạo nên Phần Mềm và Ứng Dụng. 

7. Thuế 

7.1. Bạn đồng ý rằng Hợp Đồng này phải chịu tất cả các loại thuế, phí, lệ phí và/ hoặc chi phí theo  pháp luật hiện hành được áp dụng theo thời gian. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành và thực  hiện tất cả các bước cần thiết để tạo điều kiện, hỗ trợ và/ hoặc bảo vệ Weploy trong việc được hưởng  hoặc xác nhận thuế đầu vào, hoàn các loại thuế đã thanh toán hoặc có thể phải thanh toán liên quan đến Dịch Vụ. 

7.2. Nếu bạn là Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba, bạn có trách nhiệm đóng thuế và các khoản đóng góp theo luật định đối với các khoản tiền phải trả cho bạn theo hoặc liên quan đến Hợp Đồng này. 

8. Chính Sách Bảo Mật và Bảo Vệ Dữ Liệu 

8.1. Weploy thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Thông Báo Bảo Mật. Thông Báo Bảo Mật áp dụng cho tất cả các Dịch Vụ của Weploy và các điều khoản của nó tạo thành một phần của Hợp Đồng bằng cách tham chiếu đến nó. 

8.2. Nếu áp dụng, bạn đồng ý và chấp thuận cho Weploy, các công ty con và bất kỳ công ty liên kết  nào của Weploy thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân như được mô tả thêm trong Thông Báo Bảo Mật. 

8.3. Bạn thừa nhận rằng Weploy có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác cho bạn trong quá trình bạn sử dụng Dịch Vụ của Weploy. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho mục đích mà Weploy đã tiết lộ cho bạn và không cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác. 

9. Tương Tác Với Bên Thứ Ba 

9.1. Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, bạn có thể trao đổi thư từ hoặc giao dịch với các bên thứ ba hiển thị hoặc cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch của họ thông qua Nền Tảng hoặc Ứng Dụng. Weploy và bất kỳ công ty liên kết nào của Weploy không xác nhận bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào trên Internet được liên kết thông qua Nền Tảng hoặc Ứng Dụng, và trong mọi trường hợp, Weploy và các  công ty liên kết của Weploy sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc  tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc nhà cung cấp bên thứ ba đó. Một số nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, hàng hóa và/ hoặc dịch vụ nhất định có thể yêu cầu bạn đồng ý với các  điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật bổ sung hoặc khác biệt trước khi bạn sử dụng hoặc tiếp  cận các hàng hóa hoặc dịch vụ, Weploy không phải là một bên tham gia và từ chối mọi trách nhiệm  và/ hoặc nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ các thỏa thuận giữa bạn và các nhà cung cấp bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng các Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật bổ sung hoặc khác biệt như vậy có  thể áp dụng đối với việc bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đó. Weploy không chịu trách nhiệm  đối với bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp hoặc ủy quyền cho chúng tôi cung cấp cho bên thứ ba hoặc đối với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ các thông tin đó của bên thứ ba. 

9.2. Weploy có thể dựa vào quảng cáo và tiếp thị của bên thứ ba được cung cấp thông qua Dịch Vụ và các cơ chế khác để phụ trợ cho Dịch Vụ và/ hoặc để tăng doanh thu. Bằng cách cài đặt và sử dụng  Ứng Dụng, bạn đồng ý nhận các quảng cáo và tiếp thị như vậy. Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo và tiếp thị nói trên, bạn có thể vào mục cài đặt trên Ứng Dụng và tắt chế độ nhận quảng cáo hoặc  vui lòng tham khảo Thông Báo Bảo Mật của chúng tôi để được hướng dẫn hủy đăng ký hoặc cập nhật  cài đặt quyền riêng tư của bạn. Bạn đồng ý và cho phép Weploy biên dịch và tiết lộ thông tin liên quan  đến bạn và việc bạn sử dụng Dịch Vụ trên cơ sở ẩn danh như một phần của hồ sơ Đối tác Nhân sự hoặc báo cáo hoặc phân tích tương tự. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thực hiện mọi biện pháp  phòng ngừa trong mọi hành động và tương tác với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn tương tác thông qua Dịch Vụ và/ hoặc tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị do bên thứ ba cung cấp thông qua Dịch Vụ.

9.3. Chúng tôi có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác trên Internet  được sở hữu hoặc vận hành bởi các bên thứ ba (“Liên Kết Của Bên Thứ Ba“). Liên Kết Của Bên Thứ Ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, thiếu sót, chậm trễ, phỉ báng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, thô tục, không chính xác hoặc bất kỳ tài liệu phản cảm nào có trong nội dung hoặc là hậu quả của việc truy cập, bất kỳ trang web liên kết nào. Siêu liên kết đến bất kỳ trang web hoặc nội dung nào khác không phải là sự chứng thực hoặc xác minh các trang web hoặc nội dung đó và bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu rủi ro trong việc truy  cập hoặc sử dụng các trang web hoặc nội dung được liên kết đó 

10. Bồi Thường 

Bằng việc đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường và giữ Weploy, các bên cấp License của Weploy và các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của bên đó không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và phí khác (bao gồm phí luật sư và chi phí và/ hoặc hành động pháp lý)  phát sinh từ hoặc liên quan đến: 

(a) Việc bạn sử dụng Dịch Vụ, Nền Tảng, Phần Mềm và/ hoặc Ứng Dụng trong giao dịch với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Người Dùng (tùy từng trường hợp), nhà cung cấp, đối tác, nhà quảng  cáo và/ hoặc nhà tài trợ bên thứ ba, hoặc 

(b) Vi phạm của bạn đối với bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành  nào, cho dù có hoặc không được tham chiếu ở đây, hoặc 

(c) Vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Người Dùng được sắp xếp thông qua Dịch Vụ, hoặc 

(d) Việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Dịch Vụ, Nền Tảng, Phần Mềm và/ hoặc Ứng Dụng; 

(e) Khi áp dụng quyền sở hữu, sử dụng hoặc vận hành của bạn đối với bất kỳ Phương Tiện nào, bao gồm việc cung cấp Các Giải Pháp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ nếu có. Để làm rõ, việc xác định thiệt hại và mức bồi thường sẽ căn cứ vào các quy định và nguyên tắc của Bộ luật Dân sự hiện  hành. 

11. Giới Hạn Trách Nhiệm 

Trừ khi có quy định khác, và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bất kỳ khiếu nại nào của  bạn chống lại Weploy sẽ bị giới hạn ở tổng số tiền mà bạn đã thực tế chi trả và/hoặc kể từ khi bạn sử  dụng dịch vụ trong suốt sự kiện làm phát sinh khiếu nại đó. Weploy và/hoặc các bên cấp License của Weploy không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích phát sinh bởi hoặc gây ra cho bạn hoặc bất kỳ người nào được bạn đặt dịch vụ giúp, bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

11.1. Tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến dịch vụ, nền  tảng, ứng dụng và/hoặc phần mềm; 

11.2. Việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ, nền tảng, ứng dụng và/hoặc phần mềm; 

11.3. Bất kỳ sự tín nhiệm nào của bạn đối với sự hoàn chỉnh, chính xác và tồn tại của bất kỳ quảng  cáo nào; hoặc 

11.4. Là kết quả của bất kỳ mối quan hệ hoặc giao dịch nào giữa bạn và bất kỳ nhà cung cấp bên thứ  ba, thương nhân, nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ có quảng cáo xuất hiện trên trang web hoặc được chỉ dẫn đến bởi dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm ngay cả khi Weploy và/hoặc các bên cấp License của Weploy đã tư vấn trước đó về khả năng xảy ra các thiệt hại. 

11.5. Dịch vụ được cung cấp trên website, ứng dụng Weploy Business có thể có những hạn chế, chậm trễ, và các vấn đề khác xuất phát từ việc sử dụng internet và thông tin liên lạc theo phương  thức điện tử bao gồm việc thiết bị bạn sử dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng bị lỗi,  không có kết nối, nằm ngoài miền phủ sóng, bị tắt nguồn hoặc không hoạt động. Công ty sẽ được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các thiệt hại hay tổn thất phát sinh từ những vấn đề này. 

12. Thông báo

Công ty có thể gửi thông báo dưới dạng một thông báo chung trên trang thông tin điện tử, trên ứng  dụng Weploy Business, qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của Khách hàng có trong hồ sơ của  Công ty, hoặc bằng văn bản gửi bằng thư đảm bảo hoặc thư trả trước đến địa chỉ của Khách hàng  lưu trong dữ liệu của Công ty.

Thông báo của Công ty sẽ được coi là đã gửi tới Khách hàng sau 24 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc sau 01 giờ sau khi đã gửi (nếu gửi bằng thư điện tử). 

Khách có thể gửi thông báo cho Công ty bằng thư gửi qua đường bưu điện hoặc thư bảo đảm tới địa chỉ Công ty theo thông tin liên hệ như được cung cấp trên website hoặc ứng dụng Weploy Business. Thời điểm thông báo này có hiệu lực là kể từ thời điểm Công ty nhận được thông báo. 

13. Hiệu lực

Bản Điều khoản sử dụng này được diễn giải và chịu điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. 

Bất kỳ tranh chấp, hành động, khiếu nại hay lý do khởi kiện xuất phát từ hay liên quan đến Điều khoản  sử dụng hoặc Dịch vụ sẽ hoàn toàn thuộc quyền xét xử của tòa án có thẩm quyền của Việt Nam. 

Trong trường hợp phán quyết của Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam không thể được thi hành tại  Quốc gia Thay thế, các tranh chấp chưa được giải quyết sẽ được chuyển tới Trung tâm Trọng tài  Quốc tế Việt Nam (“VIAC”), phù hợp với các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC được sửa đổi,  bổ sung tại từng thời điểm (“Các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài”) bởi một trọng tài do Các Bên cùng  thống nhất chỉ định (“Trọng tài”). Nếu Các Bên không thể thống nhất về một trọng tài, Chủ tịch của  VIAC sẽ chỉ định Trọng tài theo đúng Các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài. Địa điểm tố tụng trọng tài là Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài bằng tiếng Việt và phí Trọng tài sẽ được chia đều cho Các Bên, trừ khi Trọng tài yêu cầu phí này được chi trả theo cách khác mà Trọng tài xác định là cần thiết để điều khoản  trọng tài này có thể được thi hành theo pháp luật áp dụng. 

Không có bất kỳ quan hệ liên doanh, hợp tác, thỏa thuận lao động, hay quan hệ đại lý nào tồn tại giữa Khách hàng với Công ty hay bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào được xác lập từ Điều khoản sử dụng  này hay từ việc sử dụng Dịch vụ trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác bằng văn bản. 

Nếu bất kỳ nội dung nào của Điều khoản sử dụng này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị xóa bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành đến mức tối đa theo luật pháp; những nội dung chưa được quy định tại Điều khoản sử dụng này thì áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Khách hàng chấp thuận rằng Công ty có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) chấm dứt cung cấp Dịch  vụ ngay lập tức trong trường hợp Khách hàng bị phát hiện đã vi phạm bất kỳ nội dung nào của Điều khoản sử dụng này. Công ty sẽ không phải bồi thường, bồi hoàn hoặc chi trả bất kỳ phí tổn nào mà Khách hàng phải chịu do việc chấm dứt cung cấp Dịch vụ này.

Tin tức nổi bật